Loading...
ข้อมูลหลักสูตร

อบรมทักษะการดูแลนักเรียนด้วยจิตวิทยา

หมดเวลาลงทะเบียน
พิมพ์ใบรับรอง
กำหนดการ โครงการ "อบรมทักษะการดูแลนักเรียนด้วยจิตวิทยา"  

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น. กล่าวเปิดการอบรม  โดย ดร.กัญญา  จันทร์จุไร

09.00 – 10.30 น. การดูแลศิษย์ด้วยจิตวิทยา 

10.30 – 12.00 น. ครูรู้ ครูรัก ครูเข้าใจ

12.00 -  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 -  14.30 น. เรียนรู้สู่การปฏิบัติการให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียน

14.30 – 15.30 น. ฟังอย่างเข้าใจ & สื่อสารออกไปอย่างเข้าถึง  

15.30 -  16.00 น. อภิปราย ซักถาม