Loading...
ข้อมูลหลักสูตร

“บรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อม : Green Packaging”

หมดเวลาลงทะเบียน
พิมพ์ใบรับรอง

ผู้รับผิดชอบ อาจารย์โศภิน รัตนสุภา

จัดโดยนักศึกษา วิชาเอกนวัตกรรมการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ภายใต้รายวิชา LSM 303 ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ ในภาคการศึกษาที่1/2566อาจารย์พิเศษ คุณสาธิต คงเขียว หัวหน้าแผนกผลิต บริษัทคราวน์ ฟู้ด แพคเก็จจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)