Loading...
ข้อมูลหลักสูตร

โครงการ การพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยากร    รศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์  
                 Assoc. Prof.Dr. Sujai Suanphiroth               
กล่าวเปิดการอบรม        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิตย์ศรี  แสงเดือน                                                        อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สถานที่จัดงาน
       ณ ห้องราชาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
รูปแบบการอบรม
   On Site
ระยะเวลาอบรม
      4 ชั่วโมง
วันที่
     วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
เวลา
    12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียน               
            13.00 - 13.10 น.      กล่าวเปิดการอบรม                    
            13.10  - 14.30 น.      การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา                
            14.30 - 16.00 น.     ฟังอย่างเข้าใจ & สื่อสารออกไปอย่างเข้าถึง                      
            16.00 - 16.15 น.       อภิปราย  ซักถาม
หมายเหตุ
    กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม