Loading...
ข้อมูลหลักสูตร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์นวัตกรรมการสอนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียน

วิทยากร    ดร.พวงรัตน์ จินพล
                  General Director, Infomation Technology and Educational
                  Media Center Southern Collgeg of Technology    
สถานที่จัดงาน
ณ ห้องปรัชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
รูปแบบการเรียน     On Site
ระยะเวลาอบรม     8 ชั่วโมง
วันที่    29 กันยายน 2565 
เวลา     08.30 - 16.30 น.