Loading...
Lifelong Education
Southern College of Technology

"อย่าให้วันจบการศึกษาเป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้ แต่ขอให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้
มาเรียนรู้อย่างมีความสุข ในรูปแบบที่เป็นคุณ เพราะการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด"

"We know what we are but know not what we may be." – William Shakespeare

WATCH OUR VIDEO
Courses

หลักสูตร

คอร์สแนะนำ หลักสูตร Reskill/Upskill

แนะนำคอร์สสำหรับคุณ

คอร์สแนะนำ หลักสูตรเพื่อสังคม

แนะนำคอร์สสำหรับคุณ